Monday, 29 December 2008

Imperyong Byzantine

IMPERYONG BYZANTINE • Ang siyudad ng Byzantium ay itinatag ng mga griyego sa Asya minor (Turkiya ngayon) noong kalahatian ng 600 B.K. • Noong 330 C.E., inilipat ni Emperador Constantine ang kabisera ng Imperyong Roman sa Constantinople, sa dakong silangan ng imperyo kung saan ang wika ng nakakaraming tao ay greek. • Ang pangalang Byzantium na nagmula sa mga griyego ay inalis at pinalitan ng Constantinople.ANG MGA AMBAG NG IMPERYONG BIZANTINO

 • Ang Imperyong Bizantino ay nagsilbing sentro ng
  edukasyon. Ang mga tao rito ay tinuruang bumasa at
  sumulat sa klasikong wikang Griyego na siyang
  ginamit ng pamahalaan sa mga opisyal nitong kalatas. • Nang maging Kristiyano si Constantino, hinimok niya
  ang kanyang mga nasasakupan na tumulad sa
  kanya. Nang maging emperador si Theodosius I,
  ginawa naman niyang opisyal na relihiyon ang Kristiyanismo.SI EMPERADOR JUSTINIAN
 • Ang unang pinunong Byzantine na dinakila ay si Justinian.


 • Nanungkulan noong 527 – 565 C.E. at kinilala sa larangan ng batas.


 • KODIGONG JUSTINIAN – pumili siya ng matatalinong tao upang tulungan siyang bumuo ng batas.


 • Noong 540 C.E., siya ay namatay at ang mga emperador na sumunod sa kanya ay mahihina.ANG PAGLUPAYPAY NG IMPERYONG BIZANTINO

 • Ang sunud-sunod na mga pagsubok na dumating ay nagbunga ng panghihina sa imperyong Bizantino.


 • Naging kaaway nito ang mga kapatid nitong Kristiyano mula sa Europa.


 • Nagkaroon ng iba’t-ibang krusada sa panawagan ni Papa Urban II.


 • Ang mga katiwalian at pagsasamantalang ginawa ng mga baron, kabalyero, at negosyanteng Europeo sa Imperyong Bizantino ang nagpahina pa dito.IMPERYONG BYZANTINE

TAGUMPAY
1. Sentralisadong pamahalaan
2. Mahusay na
lakas militar
3. Ang
kayamanan ng silangang bahagi ng imperyo.
PAMUMUNO
1. Mahusay na
tagapagbatas
2. Sinikap na
manumbalik ang kabantugan.ng rome.
3. Muling natamo
ang Italy

PAGBAGSAK
Pananalakay ng mga Turkong Seljuk at ng mga Turkong Ottoman.

PAMANA
1. Eastern Orthodox
2. Mural
3. Mosaic
4. Arkitektura – Hagia Sophia
5. Kodigo ni Justinian.


Awtor: Jotham Vibert Paulino

No comments:

Post a Comment